تهیه ی نانوچندسازه های - بسپاری برپایه ی نانولوله های کربنی و کاربرد آن در فنآوری نانو

نویسندگانزهرا منصوری کفرودی، جواد صفری، زهره زرنگار، آزاده عنایتی نجف آبادی، شبنم فرخنده ماسوله،
همایشدومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو،
تاریخ برگزاری همایش۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۱۳
محل برگزاری همایشدانشگاه جامع امام . حسین، تهران
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی