سنتز نانوذرات فلز کبالت و بررسی نقش کاتالیزگری آنها در تهیه ی . مشتقهای پیریدیدن،

نویسندگانسید حسین بنی طبا، شیوا دهقان خلیلی، جواد صفری،
همایشدوازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو،
تاریخ برگزاری همایش۳و ۴ خرداد ۱۳
محل برگزاری همایشدانشگاه علوم پزشکی تهران،
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی