نقش فنآوری نانو در سلامت محیط زیست

نویسندگانسمیرا عشیری، فاطمه عزیزی، جواد صفری،
همایشسمپوزیوم تخصصی ایمنی نانو مواد در انسان و محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۲۶ بهمن ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی