تهیهی آسان و استفادهی مؤثر از نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی جدید در واکنشهای چندجزیی برای تهیهی ناجورحلقههای زیستی

نویسندگانجواد صفری، زهره زرنگار،
همایشچهاردهمین همایش دانشجویی فنآوری نانو،
تاریخ برگزاری همایش۴-۵ دی ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتهران
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی