تهیهی نانوذرات نقره با استفاده از همبسپارهای دوگانه دوست و کاربرد کاتالیزگری آنها - - - در احیای پارا نیتروفنل به پارا آمینوفنل

نویسندگانآزاده عنایتی نجف آبادی، جواد صفری،
همایشچهاردهمین همایش دانشجویی فنآوری نانو
تاریخ برگزاری همایش۴-۵ دی ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتهران
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی