مهدی سلمان‌پور

رفع اشکال دانشجویان به شکل حضوری در کلیه ساعات اعلام شده در برنامه و همچنین از طریق گروههایی که در شبکه های اجتماعی تشکیل گردیده و آیدی آن در اختیار دانشجویان می باشد و یا ایمیل انجام می پذیرد. 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیآمار ریاضیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴آمار ریاضیشیراز
دکتری۱۳۹۴استنباط آماریشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)پیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

۱- کسب رتبه اول کارشناسی رشته آمار ورودی ۱۳۷۸ در دانشگاه شیراز

۲- کسب رتبه دوم در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ۱۳۸۲

۳- کسب رتبه اول در  میان ورودی کارشناسی ارشد آمار ۱۳۸۲ دانشگاه شیراز

۴- کسب رتبه اول آزمون ورودی دکتری سال ۱۳۸۵

۵- کسب رتبه اول در میان ورودی های دکتری  آمار ۱۳۸۵ دانشگاه شیراز 

 آمار ریاضی ،  ناپارامتری،  سریهای زمانی،  طرح و تحلیل آزمایشها،  رگرسیون

مدلهای خطی،  فرآیندهای تصادفی،  آموزش نرم افزارهای مختلف از جمله R، Minitab، Lisrel، SPSS، SPLUS، Matlab

احتمال ۱ و ۲ و احتمال پیشرفته کارشناسی ارشد و دکتری، آمار ریاضی، ناپارامتری، سریهای زمانی، طرح و تحلیل آزمایشها، رگرسیون، مدلهای خطی، فرآیندهای تصادفی و کلیه دروس آماری سایر رشته ها اعم از اقتصادسنجی، آمار در روانشناسی و....

آموزش نرم افزارهای مختلف از جمله R، Minitab، Lisrel، SPSS، SPLUS، Matlab

برنامه کاری هفتگی