مهدی سلمان‌پور

رفع اشکال دانشجویان به شکل حضوری در کلیه ساعات اعلام شده در برنامه و همچنین از طریق گروههایی که در شبکه های اجتماعی تشکیل گردیده و آیدی آن در اختیار دانشجویان می باشد و یا ایمیل انجام می پذیرد. 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیآمار ریاضیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴آمار ریاضیشیراز
دکتری۱۳۹۴استنباط آماریشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)پیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

۱- کسب رتبه اول کارشناسی رشته آمار ورودی ۱۳۷۸ در دانشگاه شیراز

۲- کسب رتبه دوم در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ۱۳۸۲

۳- کسب رتبه اول در  میان ورودی کارشناسی ارشد آمار ۱۳۸۲ دانشگاه شیراز

۴- کسب رتبه اول آزمون ورودی دکتری سال ۱۳۸۵

۵- کسب رتبه اول در میان ورودی های دکتری  آمار ۱۳۸۵ دانشگاه شیراز 

 آمار ریاضی ،  ناپارامتری،  سریهای زمانی،  طرح و تحلیل آزمایشها،  رگرسیون

مدلهای خطی،  فرآیندهای تصادفی،  آموزش نرم افزارهای مختلف از جمله R، Minitab، Lisrel، SPSS، SPLUS، Matlab

احتمال ۱ و ۲ و احتمال پیشرفته کارشناسی ارشد و دکتری، آمار ریاضی، ناپارامتری، سریهای زمانی، طرح و تحلیل آزمایشها، رگرسیون، مدلهای خطی، فرآیندهای تصادفی و کلیه دروس آماری سایر رشته ها اعم از اقتصادسنجی، آمار در روانشناسی و....

آموزش نرم افزارهای مختلف از جمله R، Minitab، Lisrel، SPSS، SPLUS، Matlab

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ -
حل تمرین
حل تمرین
رگرسیون 2
- -
۱۰-۱۲
محاسبات آماری
رگرسیون 2
محاسبات آماری
پژوهش و مطالعه
- -
۱۲-۱۴
کنترل کیفیت آماری
حل تمرین
کنترل کیفیت آماری
پژوهش و مطالعه
- -
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- - -
۱۶-۱۸
آمار توصیفی ۱۷-۱۶
حل تمرین
حل تمرین
- - -
۱۸-۲۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
- - -