برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی ۰۲-۱۴۰۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول برنامه نیمسال دوم 1401-1402.pdf
عنوان برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول برنامه هفتگی نیمسال اول 1402.pdf
عنوان روشهای نمونه گیری ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

روشهای نمونه گیری، دکتر علی عمیدی، جلد دوم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

عنوان محاسبات آماری با کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

Statistics and Data With R , an applied approach through examples

Cohen Y and Cohen J.Y. 2008., John Wiley, New York.

عنوان آمار و احتمال مقدماتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

1- آمار و احتمال مقدماتی، دکتر جواد بهبودیان، انشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

2- مبانی احتمال، نوشته شلدون. ام راس، ترجمه دکتر پارسیان و همدانی، نشر شیخ بهایی.

عنوان برنامه هفتگی نیسمال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول برنامه هفتگی نیمسال دوم 1401.pdf