برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان جامعه شناسی شهری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 2-4و سه شنبه 4-6
عنوان ارتباطات میان فرهنگی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 10-12
عنوان ارتباطات میان فرهنگی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه 8-10
عنوان مبانی مردم شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10
عنوان برنامه ریزی فرهنگی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 4-6