رضا شجری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸زبان و ادبیات فارسیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱زبان و ادبیات فارسیتربیت مدرس
دکتری۱۳۷۹زبان و ادبیات فارسیتربیت مدرس

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی نیمسال دوم تحصیلی اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

دانشکده: ادبیات و زبان های خارجی  و پردیس                   گروه آموزشی: زبان وادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا شجری                                         تلفن داخلی:   ۲۲۷۰ 

        ساعت

ایام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

مطالعه و تحقیق

حضوردر دانشکده

متون نثر.کلیله و دمنه ت.۲

ساخت دستوری

یکشنبه

//

جلسات شورای دانشکده

جریان شناسی نثر

جلسات گروه

دوشنبه

//

حضور در دانشکده

جلسات شورای دانشگاه

ادبیات حماسی دکترا

ادبیات حماسی دکترا

سه شنبه

//

آشنایی با فرهنگ و ادبیات فارسی

ادبیات کودکان

چهارشنبه

//

حضور در دانشکده

ا