رضا شجری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸زبان و ادبیات فارسیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱زبان و ادبیات فارسیتربیت مدرس
دکتری۱۳۷۹زبان و ادبیات فارسیتربیت مدرس

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
نظم فارسی 1 شاهنامه
---
۱۰-۱۲
ادبیات کودک و نوجوان
جریان‌شناسی نثر معاصر ایران
-
تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
ساخت دستوری زبان فارسی ۱۵-۱۴
-----
۱۶-۱۸
متون نظم 1 پیش‌گامان نظم فارسی
-----
۱۸-۲۰------