مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی سیمای نفس در مصنّفات بابا افضل مرقیرضا شجری,الهام عربشاهی کاشیکاشان شناختdate-error
۲ضرورت بازتحلیل نظریه‌مند شعر فارسی با رویکرد سبک‌شناسی کلامی (نمونه: مؤلفة امکان رؤیت خداوند در شعر نظامی گنجوی)عباس شاه علی رامشه,رضا شجری,رضا روحانی,حسین قربانپورمتن شناسی ادب فارسی1402/10/10
۳اهلی خراسانی و سیه چشمان کاشانیرضا شجری,سید محمد راستگو فر,صدیقه ناصحیپژوهش نامه کاشان1402/06/15
۴برخی ویژگی های آوایی در لهجه کاشانیرضا شجرینامه فرهنگستان.ویژه نامه گویش شناسی1402/06/15
۵تحلیل و بررسی و مقایسۀ تطبیقی مؤلفه های ادبیات پلیسی و کارآگاهی در آثار آگاتا کریستی و اسماعیل فصیحالهام عربشاهی کاشی,رضا شجرینقد ادبی1402/04/10
۶فراهنجاری‌های دستوری و شگردهای بلاغی پرکاربرد در غزل‌های نیستانی، بهمنی و منزویحسنی محمدزاده کاشی,رضا شجریپژوهش های دسوری بلاغی1402/03/05
۷تحلیل گفتمانی رمان «جای خالی سلوچ» بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایکالمیرا تسلیمی,رضا شجریپژوهش نامه ادبیات داستانی1402/02/23
۸تحلیل گفتمانی رمان «جای خالی سلوچ» بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایکالمیرا تسلیمی,رضا شجریپژوهش نامه ادبیات داستانی1402/02/23
۹تحلیل گفتمانی رمان «جای خالی سلوچ» بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایکالمیرا تسلیمی,رضا شجریپژوهش نامه ادبیات داستانی1402/02/23
۱۰تحلیل گفتمانی رمان «جای خالی سلوچ» بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایکالمیرا تسلیمی,رضا شجریپژوهش نامه ادبیات داستانی1402/02/23
۱۱بررسی انتقادی نقدهای واردشده به حکایت «خدو انداختن خصم بر روی (علی)» و تفسیر «حدیث غدیر» در مثنویرضا روحانی,رضا شجریمطالعات عرفانی1401/10/12
۱۲بررسی تحلیلی روش تفسیری شیخ حسن صراف‌زاده کاشانی در تفسیر الهادی الی الحق المبینرضا شجری,الهام عربشاهی کاشیپژوهش نامه زبان و تفسیر قرآن1401/09/30
۱۳تحلیل و بررسی چگونگی تسبیح موجودات و شعورمندی آنان در هفت اورنگ جامیرضا شجری,الهام عربشاهی کاشیپژوهش های ادب عرفانی1401/06/01
۱۴تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آِئینیرضا شجریپژوهش.نامه ادب حماسی1400
۱۵اهلی خراسانی و سیه چشمان کاشانیرضا شجری,سید محمد راستگو فر,صدیقه ناصحیپژوهش نامه کاشان1391/12/14
۱۶رویکرد مولانا نسب به استدلالافسانه سعادتی,رضا شجریادبیات عرفانی1389/05/15
۱۷بررسی سیمای نفس در مصنّفات بابا افضل مرقیرضا شجری,الهام عربشاهی کاشیکاشان شناخت1388/12/18
۱۸ستایش و نکوهش عقل در مثنویرضا شجریپژوهش های ادبی1386/09/28
۱۹ستایش و نکوهش عقل در مثنویرضا شجریپژوهش های ادبی1386/08/16
۲۰برخی ویژگی های آوایی در لهجه کاشانیرضا شجرینامه فرهنگستان.ویژه نامه گویش شناسی1385/12/16
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.