کتب

 آثار تألیفی

1 -معرفی ونقد وتحلیل شروح مثنوی ، انتشارات امیر کبیر، تهران ،بهار 1386

2-بررسی اجمالی ادبیات کودکان در ایران، نشر عیاران ، تهران 1384

3 -فارسی عمومی به همراه شرح گزارش متن ، به صورت الکترونیکی در سایت دانشگاه کاشان

4 -ریشه یاب فارسی ، با همکاری مهندس یوسفان ، به صورت طرح تحقیقاتی و آمادة چاپ