پایان نامه ها

راهنمایی پایان نامه

 1. گ‍ل‌ پ‍ور اس‍دآب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‌ در آث‍ار ن‍ظام‍ی‌. ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍ل‌ پ‍ور اس‍دآب‍ادی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ن‍اص‍ر ن‍ی‍ک‍وب‍خ‍ت‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۲، ۲۰۶ص‌،
 2. ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌. ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ آث‍ار طاه‍ره‌ ص‍ف‍ارزاده‌ و ف‍روغ‌ ف‍رخ‍زاد از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ک‍ری‌ و م‍ح‍ت‍وای‍ی‌.ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌-اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د راس‍ت‍گ‍وف‍ر. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۳، ۱۹۱ص‌،
 3. ب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر. ع‍ی‍ار س‍خ‍ن‌ در آرای‌ س‍خ‍ن‌ س‍رای‍ان‌ (ن‍ی‍م‍ه‌ی‌ ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍ا ن‍ی‍م‍ه‌ی‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌). ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ب‍ی‍گ‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍اش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ه‍دی‌ م‍ت‍ول‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۳، ۱۵۸ص‌،
 4. م‍ح‍م‍دی‌، ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌. ن‍ف‍س‌ در م‍ث‍ن‍وی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ای‍ی‌، ع‍طار و م‍ول‍وی‌. ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍اف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌،گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۴، ۱۷۴ص‌،
 5. ب‍رادران‌، ف‍اطم‍ه‌. ب‍ازت‍اب‌ ف‍راس‍و در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌. ف‍اطم‍ه‌ ب‍رادران‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: رض‍ا روح‍ان‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۵، ۲۵۶ص‌،
 6. ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا. م‍ث‍ن‍وی‌ ه‍م‍ام‌ (ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌). م‍ح‍م‍درض‍ا ام‍ی‍ن‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د راس‍ت‍گ‍وف‍ر.دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۶، ۲۵۳ص‌،
 7. م‍ق‍دم‍ی‌، م‍ری‍م‌. ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آث‍ار اح‍م‍د م‍ح‍م‍ود. م‍ری‍م‌ م‍ق‍دم‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور. دان‍ش‍گ‍اه‌:ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۵، ۲۲۳ص‌،
 8. طال‍ب‍ی‌، س‍ه‍راب‌. س‍ی‍م‍ای‌ ک‍ی‍خ‍س‍رو در اس‍طوره‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌. س‍ه‍راب‌ طال‍ب‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ولادی‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۶، ۱۷۰ص‌،
 9. راس‍ت‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌. ف‍راز و ف‍رود پ‍ادش‍اه‍ان‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌. م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ راس‍ت‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د راس‍ت‍گ‍وف‍ر.دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۶، ۲۹۱ص‌،
 10. پ‍ورام‍ام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌. س‍ی‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ در آث‍ار ص‍ادق‌ چ‍وب‍ک‌. ف‍اطم‍ه‌ پ‍ورام‍ام‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍رب‍ان‍پ‍ور.دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۸، ۲۹۵ص‌،
 11. ع‍رب‍ش‍اه‍ی‌ ک‍اش‍ی‌، ال‍ه‍ام‌. س‍ی‍م‍ای‌ خ‍دا در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌. ال‍ه‍ام‌ ع‍رب‍ش‍اه‍ی‌ ک‍اش‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: رض‍ا روح‍ان‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌:ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۸، ۴۵۴ص‌،
 12. ح‍م‍دی‍ان‌، زی‍ن‍ب‌. ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ خ‍داون‍دن‍ام‍ه‌ی‌  ص‍ب‍ای‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ (ق‍س‍م‍ت‌ پ‍ن‍ج‍م‌). زی‍ن‍ب‌ ح‍م‍دی‍ان‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۹، ۴۵۵ص‌،
 13. ب‍وی‍رات‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌. ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، اس‍طوره‌ای‌ و ادب‍ی‌ ب‍ه‍رام‌ گ‍ور. م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍وی‍رات‍ی‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۸۸، ۱۹۱ص‌،
 14. ب‍ن‍ی‌ طب‍اء، ل‍ی‍لا. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ب‍ی‍ژن‌ ن‍ج‍دی‌. ل‍ی‍لا ب‍ن‍ی‌ طب‍اء. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍اف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌، ۱۶۶ص‌،
 15. ن‍ق‍دی‌ اطاق‍وری‌، ق‍درت‌. ک‍ارب‍رد ادب‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ش‍ع‍ر ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ی‌ ق‍درت‌ن‍ق‍دی‌ اطاق‍وری‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍اش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌،دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۰، ۲۵۹ص‌،
 16. س‍رم‍دی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌. س‍ی‍م‍ای‌ ن‍م‍از در ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ (ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍ا ه‍ش‍ت‍م‌). ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍رم‍دی‌ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌.اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د راس‍ت‍گ‍وف‍ر. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۱، ۲۵۸ص‌،
 17. ن‍اص‍ری‌ ف‍ر، ن‍رگ‍س‌ب‍ازت‍اب‌ اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ در آث‍ار ج‍لال‌ آل‌ اح‍م‍د (داس‍ت‍ان‌ ه‍ا، س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا، م‍ش‍اه‍دات‌، م‍ق‍الات‌). ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ن‍رگ‍س‌ ن‍اص‍ری‌ ف‍ر. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍رب‍ان‍پ‍ور،م‍ح‍س‍ن‌ ن‍ی‍ازی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۱، ۱۹۸ص‌،
 18. ب‍ه‍ارل‍وی‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌. ت‍وس‍ط س‍م‍ی‍ه‌ ب‍ه‍ارل‍وی‍ی‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۲، ۱۴۰ص‌،
 19. ع‍ام‍ری‌، زه‍را. ب‍ررس‍ی‌ ش‍ع‍ر پ‍س‍ت‌ م‍درن‌ ف‍ارس‍ی‌ در ده‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍ف‍ت‍اد و ه‍ش‍ت‍اد م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ا ون‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌. ت‍وس‍ط زه‍را ع‍ام‍ری‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌-اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د راس‍ت‍گ‍و. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۱، ۲۷۲ص‌،
 20. م‍ی‍رج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌. زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ادب‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌. ت‍وس‍ط م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ م‍ی‍رج‍ع‍ف‍ری‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍اف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌،گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۲،ی‌، ۱۵۶ ص‌،
 21. زارع‍ی‌، م‍ج‍ی‍د. ن‍ق‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آث‍ار داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍زرگ‌ ع‍ل‍وی‌. ت‍وس‍ط م‍ج‍ی‍د زارع‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍اف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌،گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۲،ذ، ۲۲۹ ص‌،
 22. ج‍وادی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا. پ‍اداش‌ و ک‍ی‍ف‍ر اع‍م‍ال‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ (از آغ‍از ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌). ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ح‍م‍ی‍درض‍اج‍وادی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌،دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۲،د، ۱۵۶ ص‌،
 23. ح‍ی‍دری‌، م‍ری‍م‌. ت‍وص‍ی‍ف‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ زب‍ان‌ ج‍وش‍ق‍ان‌ ق‍ال‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا زب‍ان‌ ه‍ای‌ اطراف‌. ت‍وس‍ط م‍ری‍م‌ح‍ی‍دری‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌.اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د راس‍ت‍گ‍وف‍ر. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۲،ر، ۲۳۷ ص‌،
 24. ت‍ج‍ل‍ی‍ان‌، م‍ی‍ن‍ا. م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍ان‍واده‌ و ح‍ق‍وق‌ آن‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌. ت‍وس‍ط م‍ی‍ن‍ا ت‍ج‍ل‍ی‍ان‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍س‍ی‍ن‌ق‍رب‍ان‌ پ‍ور، س‍ع‍ی‍د ق‍م‍اش‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ وزب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۲،و، ۲۰۶ ص‌،
 25. ح‍ات‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ن‍م‍اده‍ای‌ ح‍م‍اس‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ و ن‍م‍اده‍ای‌ ح‍م‍اس‍ی‌ آث‍ار س‍ع‍دی‌ وح‍اف‍ظ. ت‍وس‍ط ف‍اطم‍ه‌ ح‍ات‍م‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌-اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ولادی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۳،ز، ۱۳۴ ص‌،
 26. ت‍اغ‍ون‍ک‍ی‌، س‍ارا. ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ اش‍ع‍ار ف‍ری‍دون‌ م‍ش‍ی‍ری‌. ت‍وس‍ط س‍ارا ت‍اغ‍ون‍ک‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دراس‍ت‍گ‍و. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌،گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۳،ج‌، ۱۲۳ ص‌،
 27. ج‍وادی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌. ب‍ررس‍ی‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ و آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ال‍ه‍ی‌ در اش‍ع‍ار م‍ول‍وی‌. ت‍وس‍ط م‍ن‍ی‍ژه‌ ج‍وادی‌ ی‍ان‍ب‍لاغ‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: رض‍ا روح‍ان‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۴،ز، ۴۴۹ ص‌،
 28. م‍ت‍ق‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌. ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍اص‌ دس‍ت‍وری‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍ورآب‍ادی‌. ت‍وس‍ط ح‍ب‍ی‍ب‌م‍ت‍ق‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍اش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: س‍ی‍دم‍ح‍م‍د راس‍ت‍گ‍و. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌،دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۵، ۸۸ص‌،
 29. ارم‍غ‍ان‌، ع‍ل‍ی‌. ج‍ری‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ع‍ر ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌ ای‍ران‌. (دک‍ت‍را )زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ا ش‍ج‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ولادی‌، م‍ری‍م‌ ج‍لال‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌،۱۳۹۵، ۲۲۵ص‌،