مجید سبزپوشانی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

  شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
مکانیک سیالات 1
-
مکانیک سیالات 1
- - -
۱۰-۱۲ - -
انتقال حرارت
- - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ -
انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)
انتقال حرارت (هدایت)
انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)
انتقال حرارت (هدایت)
مکانیک سیالات 1
مکانیک سیالات 1
- -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -