مجید سبزپوشانی

رزومه

 

 

18:30-20

17-18:30

15:30-17

14-15:30

12:30-14

11-12:30

9:30-11

8-9:30

سیالات1 گروه 1

پژوهشکده انرژی

پژوهشکده انرژی

پژوهشکده انرژی

شنبه

سیالات1 گروه 2

هدایت پیشرفته گروه 1

رفع اشکال

پژوهشکده انرژی

یکشنبه

سیالات1 گروه 1

پژوهشکده انرژی

رفع اشکال

پژوهشکده انرژی

دوشنبه

هدایت پیشرفته گروه 1

سیالات1 گروه 2

پژوهشکده انرژی

رفع اشکال

پژوهشکده انرژی

سه شنبه

ممیزی انرژی

ممیزی انرژی

طرح 2 بر اساس انرژیهای تجدیدپذیر

طرح 2 بر اساس انرژیهای تجدیدپذیر

طرح 2 بر اساس انرژیهای تجدیدپذیر

رفع اشکال

پژوهشکده انرژی

چهارشنبه