مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی عملکرد کلکتور هواگرمکن خورشیدی جدید با ترکیب بازچرخش خارجی جریان و زبری مصنوعی از نوع میله منحنی شکلمرتضی حیدر,مجید سبز پوشانینشریه علمی مهندسی و مدیریت انرژیdate-error
۲بررسی عملکرد کلکتور هواگرمکن خورشیدی جدید با ترکیب بازچرخش خارجی جریان و زبری مصنوعی از نوع میله منحنی شکلمرتضی حیدر,مجید سبز پوشانینشریه علمی مهندسی و مدیریت انرژیdate-error
۳بررسی تأثیر ابعاد سوراخها بر عملکرد ترموهیدرولیکی یک کلکتور هواگرم خورشیدی به همراه موانع متخلخلامین قلعه نوئی,مجید سبز پوشانیفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیستdate-error
۴بهینه سازی چندهدفه عملکرد یک هواگرمکن خورشیدی به همراه فین و بافل و بازچرخش با کمک الگوریتم ژنتیکامین قلعه نوئی,مجید سبز پوشانینشریه علمی مهندسی و مدیریت انرژی1401/01/22
۵بهینه سازی چندهدفه عملکرد یک هواگرمکن خورشیدی به همراه فین و بافل و بازچرخش با کمک الگوریتم ژنتیکامین قلعه نوئی,مجید سبز پوشانینشریه علمی مهندسی و مدیریت انرژی1401/01/22
۶بررسی تاثیر اضافه نمودن نانوذرات تیتانیا به ماده تغییرفازدهنده سیستم ترکیبی خنک‌کاری باتری با شار حرارتی ثابتمحسن ملکی پور,مجید سبز پوشانی,احسان هوشفرنشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر1400/07/01
۷بررسی تاثیر اضافه نمودن نانوذرات تیتانیا به ماده تغییرفازدهنده سیستم ترکیبی خنک‌کاری باتری با شار حرارتی ثابتمحسن ملکی پور,مجید سبز پوشانی,احسان هوشفرنشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر1400/07/01
۸بررسی عددی تأثیر پارامترهای هندسی نازل¬های ورودی بر عملکرد احتراق بدون شعله گاز طبیعی و میزان انتشار NOxسعید حیدری ده چشمه,مجید سبز پوشانیمدل سازی در مهندسی1399/03/01
۹مطالعه عددی و تجربی پارامترهای موثر بر کارایی حرارتی لوله‌های گرمایی دایروی مستقیم دو سر خنک شونده با تبخیرکننده میانیبهنام حبیب نژادلداری,مجید سبز پوشانینشریه مهندسی مکانیک مدرس1399/01/29
۱۰بررسی تجربی کارایی حرارتی لوله‌های گرمایی مستقیم با سرمایش دو انتها و گرمایش از وسط در زاویه شیب های مختلفبهنام حبیب نژادلداری,مجید سبز پوشانینشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر1398/04/10
۱۱بررسی تحلیلی جریان نانوسیال عبوری بین صفحات کشسان غیرموازی در حضور میدان مغناطیسی و در نظر گرفتن اثر حرارتی ژولفاطمه کرمی,مجید سبز پوشانیمجله مهندسی مکانیک مدرس1397/12/20
۱۲بررسی عددی سه بعدی جریان سیال عبوری از یک دبی سنج اریفیسی مدور با مدل¬های مختلف جریان مغشوشمجید مرادی باستانی,مجید سبز پوشانیمجله علمی -پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1397/10/21
۱۳تحلیل عددی و تجربی عملکرد دبی¬سنج¬ اریفیسی صنعتی در یک واحد نیروگاهیمجید مرادی باستانی,مجید سبز پوشانیمدل سازی در مهندسی (دانشگاه سمنان)1397/09/29
۱۴تحلیل عددی و تجربی عملکرد دبی¬سنج¬ اریفیسی صنعتی در یک واحد نیروگاهیمجید مرادی باستانی,مجید سبز پوشانیمدل سازی در مهندسی (دانشگاه سمنان)1397/09/29
۱۵حل تحلیلی و بررسی رفتار شعله در احتراق پیش مخلوط جریان متقابل میکرو ذرات آلومینیوممجید سبز پوشانی,یسنا پورمحمدنشریه علمی پژوهشی مواد پرانرژی1397/03/25
۱۶The Effect of Momentum Loss on Detonation Failure at Very Low Activation Energyحدیثه کریمایی,مجید سبز پوشانیInternational Journal of Reliability, Risk and Safety: Theory and Application2022-06-28
۱۷On the thermal management of a power electronics system: Optimization of the cooling system using genetic algorithm and response surface methodفرزاد پورفتاح,مجید سبز پوشانیENERGY2021-05-28
۱۸Series Flat Plate Pulsating Heat Pipe (SFPPHP): Fabrication and Experimentationامیرحسن اکرامی,مجید سبز پوشانی,محمدبهشاد شفیعیAUT Journal of Mechanical Engineering2021-04-19
۱۹An experimental investigation on the thermo-hydraulic properties of CuO and Fe3O4 oil-based nanofluids in inclined U-tubes: A Comparative studyبهنام حبیب نژادلداری,مجید سبز پوشانی,مرتضی خیاطPOWDER TECHNOL2021-02-15
۲۰Determination of hydrodynamic derivatives of an ocean vehicle using cfd analyses of synthetic standard dynamic testsجواد امینی فروشانی,مجید سبز پوشانیAPPL OCEAN RES2021-01-22
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.