برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک سیالات 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مکانیک سیالات 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان انتقال حرارت (هدایت)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان انتقال حرارت (هدایت)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان انتقال حرارت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان مکانیک سیالات 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مکانیک سیالات 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 8-10 و دوشنبه 8-10
منابع

نمرات میانترم از 70

 

ردیف

شماره دانشجو

میانترم از 70

1

9520210001

27

2

9520210202

غ

3

9520210204

غ

4

9320210208

غ

5

9420210034

6

6

9320210016

40

7

9520210034

46

8

9520210221

53

9

9720214236

غ

10

9520212114

47

11

9320210225

14

12

9420210092

52

13

9520210076

28

14

9520214250

40

15

9320210236

12

16

9520210081

62

17

9520210242

12

18

9520210097

4

19

9520210103

42

20

9520210109

27

21

9320210069

57

 21

9320210003

 

غ

 

 

 

 

سری اول از کتاب فاکس، ویرایش 8، فصل اول. شماره های 2-7-11-18-25-33-37-39

 تکالیف سری دوم ازکتاب فاکس فصل دوم- شماره های: 2- 8- 12- 25- 41-48-57- 67-75

تکالیف سری سوم ازکتاب فاکس فصل دومشماره های:     54- 77- 78-83-86   و فصل سوم شماره های:5- 17-19-29

تکالیف سری چهارم ازکتاب فاکس فصل سوم شماره های:49- 50 - 51 - 63 - 76-79

تکالیف سری پنجم ازکتاب فاکس فصل سوم شماره های: 51-63-69-76-106-116-117

تکالیف سری ششم ازکتاب فاکس فصل سوم شماره های:   118-120 - 126

تکلیف سری هفتم از کتاب فاکس، فصل چهارم شماره های: 12-24- 35- 53  -65  - 67 - 72-81 - 83-98

(برخی مسائل تکمیلی مورد مطالعه: از کتاب فاکس، فصل چهارم شماره های: 15- 38 - 71 - 75- 78-79-83- 85 - 87-90-91-92-96-99-100)

تکلیف سری هشتم از کتاب فاکس، فصل چهارم شماره های: -81 - 83- 115-122- 125-127-140-142-157-166
( امتحان میانترم تا آخر معادله مومنتوم با حجم کنترل با شتاب خطی ثابت ) 


تکلیف سری نهم از کتاب فاکس فصل چهارم شماره های: 185 - 192 - 197- 199- 205-211-212

،

تکلیف سری دهم از کتاب فاکس فصل پنجم: شماره های 4- 15-21-26- 28-39- 45

 

 تکلیف سری یازدهم از کتاب فاکس فصل پنجم: شماره های -65-66 -74-89 - 95


تکلیف سری  دوازدهم از کتاب فاکس،  فصل ششم شماره های: 3 - 9 - 22- 30- 48 -

 سری سیزدهم فصل ششم شماره های : 56- 71 – 79 – 82- 91- 96-118 -109

  

سری چهاردهم فصل هفتم از کتاب فاکسشماره های: 4 –18- 36-43-52-59- 67-78- 

عنوان مکانیک محیط پیوسته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع
شماره تکالیف از فصل شش
 
13-15-25-29-33-44-53
 
لطفا به بقیه دانشجویان هم اطلاع رسانی کنید

 

 

ردیف

شماره دانشجو

میانترم اول از 56

1

9720530202

26

2

9720530002

غایب

3

9720530004

12

4

9720530006

45

5

9720538020

17

6

9720530208

16

7

9720530014

25

8

9720530016

غایب

9

9720530018

30

عنوان مکانیک سیالات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و یکشنبه ساعت 16-18، شنبه 18-20
مکان برگزاری شنبه کلاس 16 ساعت 16-18، شنبه کلاس 16 ساعت 18-20 (حل تمرین و کلاس جبرانی) یکشنبه 11
منابع

نمرات درس سیالات 2       (بازدید برگه ها: سه شنبه ساعت 9 تا 10:30   و چهارشنبه ساعت 9 تا 10:30)

 

نام و نام خانوادگی

میانترم از80

پایان ترم از 90

تشویقی

تکلیف

شماره دانشجو

   

0

 

9420210002

30

64

-0.5

0.5

9420210022

41

64

0.75

1.5

9420210041

43

49

0.75

1.5

9420210046

37

56

-0.5

1.3

9420210207

20

61

-0.25

 

9420210048

47

57

0.25

1.2

9420210049

33

50

-0.5

 

9420210053

55

65

0.25

1

9420210057

47

72

1

1.2

9420210212

31

60

0.25

1.2

9520214201

44

44

0.5

1.2

9420210064

40

21

-0.25

1.3

9420210066

33

57

0.25

1.2

9420210067

36

49

0.5

1.2

9420210068

53

56

0.75

1.6

9420210080

51

47

-2

 

9420211234

24

56

0.75

1.2

9420210220

33

42

0.5

 

9420210101

47

67

1

1.5

9420211230

19

42

0.5

1.5

9420210119

38

55

1

1

9320210060

62

80

0.75

1.7

9420210225

53

53

0.25

1.4

9420210141

46

37

0

1.3

9520214202

41

64

0

1.4

9420210144

62

72

-0.5

1.5

 

 

 

 

شماره تکالیف از کتاب مکانیک سیالات تالیف وایت، ویرایش 7

 

سری دوم از فصل 6 : 17-22-35-37-54-62-68

سری سوم از فصل 6 : 91-102-105-115-124-127

سری چهارم از فصل 6 :  109- 113- 117- 130    از فصل  7: 10  - 13 - 20 - 22

سری پنجم از فصل 7 : 23 - 24 - 27 - 33 - 37 - 43

سری ششم از فصل 7 : 45 - 50 - 52 - 56 - 69 -

سری هفتم از فصل 7 : 80 - 91 - 103 - 108 - 112

سری هشتم از فصل 8 :  2 - 5 - 7 - 9 - 11- 15

سری نهم از فصل 8 : 21 - 23 - 25 - 27 - 31