بررسی عددی عملکرد کلکتور سهموی در نیروگاه حرارتی خورشیدی سهموی خطی با تولید مستقیم بخار

نویسندگانمهران شکیبائی,مجید سبز پوشانی
همایشبیست و هشتمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۰-۰۵-۲۷ - ۲۰۲۰-۰۵-۲۹
محل برگزاری همایش1 - تهران
ارائه به نام دانشگاهانجمن مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در این مقاله یک کلکتور نیروگاه خورشیدی که کلکتورهای آن از نوع سهموی خطی می¬باشد و سیال عامل درون لوله جاذب آب است ، مدلسازی شده¬است. آب به صورت مایع سرد وارد لوله جاذب شده و توسط کلکتورهای سهموی خطی که انرژی تابشی خورشید را دریافت کرده¬اند گرم می¬شود. پس از طی مسافتی آب به¬صورت مایع اشباع درآمده و با صرف انرژی به¬حالت بخار اشباع می¬رسد که این اقدام در حین عبور آب دوفاز از لوله جاذب انجام می¬شود و در یک طول مشخص بخار اشباع بوجود می¬آید. پس از آن انرژی تابشی خورشید صرف تبدیل بخار اشباع به بخار فوق گرم و یا بخار سوپرهیت می-گردد. بنابرین آب به صورت مایع مادون سرد وارد لوله جاذب شده و طی سه مرحله بخار فوق گرم را از لوله جاذب خارج می¬کند. طول کل لوله 600 متر درنظر گرفته شده¬است. لذا با مشخص کردن دمای ورودی آب به لوله جاذب می¬توان دمای خروجی را محاسبه نمود که بدیهی است با تغییر دمای ورودی، دمای خروجی نیز تغییر می¬کند. آب درون لوله جاذب، آب تحت فشار می¬باشد و فشار آن در درون لوله جاذب 10.7 مگاپاسکال است که با یک نمونه واقعی مطابقت دارد. معادلات حاکم بر مسئله با توجه به قانون بقای جرم و بقای انرژی حل شده¬اند. در نهایت مشخص می¬گردد که با افزایش شدت تابش خورشیدی، در صورت تغییر ندادن سایر پارامترها، دمای خروجی سیال افزایش می¬یابد. همچنین با افزایش دبی جرمی، دمای خروجی سیال کاهش می¬یابد. به¬طور مثال با در نظر گرفتن دمای ورودی سیال برابر با 473 کلوین و شدت تابش خورشیدی برابر 900 وات بر متر مربع و دبی جرمی 8.0 برای سیال عامل ، دمای خروجی سیال 863 کلوین بدست می¬آید. یک راهکار برای افزایش دمای خروجی از کلکتور در ساعاتی که شدت تابش خورشید کمتر است، کاهش دبی جرمی سیال عامل می¬باشد. افزایش دمای ورودی نیز هرچند باعث افزایش دمای خروجی سیال می¬شود اما درصورت افزایش دمای ورودی، افت به محیط افزایش یافته و کارایی پایین می¬آید.

کلید واژه ها: انرژی تابشی خورشید ، نیروگاه خورشیدی ، کلکتور سهموی خطی ، سیال عامل ، لوله جاذب