فاطمه سادات طاهری

ساعات حضور

۱۸:۳۰- ۱۷

۱۷- ۱۵:۳۰

۱۵:۳۰- ۱۴

۱۲:۳۰- ۱۱

۱۱- ۹:۳۰

۹:۳۰- ۸

ایام هفته

مطالعه

جبرانی تحقیق در متون غنایی دکتری

کارگاه داستان­نویسی

امور اجرایی

سبک شناسی نثر

امور اجرایی

شنبه

مطالعه

قصاید ناصرخسرو

ساخت زبان فارسی

امور اجرایی

جلسه دانشکده

تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه ارشد

یکشنبه

جبرانی تحقیق در متون غنایی دکتری پردیس

تحقیق در متون غنایی دکتری

راهنمایی مشاوره دانشجویان دکتری

کارگاه سفرنامه و خاطره­نویسی

امور اجرایی

امور اجرایی

دوشنبه

مطالعه

راهنمایی و مشاوره دانشجویان دکتری

راهنمایی مشاوره دانشجویان دکتری

امور اجرایی/ جلسه گروه

امور اجرایی

تحقیق در متون غنایی دکتری پردیس خواهران

سه شنبه

راهنمایی مشاوره دانشجویان ارشد

راهنمایی مشاوره دانشجویان ارشد

راهنمایی مشاوره دانشجویان ارشد

امور اجرایی

امور اجرایی

چهارشنبه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

پنجشنبه