«جایگاه وقف در ادب فارسی»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشهمایش وقف با تاکید بر آموزش عالی ایران
تاریخ برگزاری همایشاسفندماه ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشدانشگاه کاشان
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله