«رنگ خدا در شعر صباحی بیدگلی»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشهمایش کنگره بزرگداشت صباحی بیدگلی
تاریخ برگزاری همایشآبانماه ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشدانشگاه آزاد اسلامی کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله