«رنگ خدا در شعر صباحی بیدگلی»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشهمایش کنگره بزرگداشت صباحی بیدگلی
تاریخ برگزاری همایشآبانماه ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشدانشگاه آزاد اسلامی کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی