«موسیقی شعر صباحی بیدگلی»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشکنگره بزرگداشت صباحی بیدگلی
تاریخ برگزاری همایشآبانماه ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشدانشگاه آزاد اسلامی کاشان
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی