«اثرپذیری آگاهانه ادبیات از نهج البلاغه»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشاولین همایش اثر گذاری نهج البلاغه و ادبیات
تاریخ برگزاری همایشزمستان ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشدانشگاه قم
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی