«بررسی ساختار و محتوای کاریکلماتورهای عباس گلکار»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشهشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی
تاریخ برگزاری همایششهریور ماه ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشدانشگاه زنجان
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله