سرگرمی¬های مردم کرمانشاه بر اساس داستان¬های علی¬اشرف درویشیان»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری و ساجده واعظ
همایشدوازدهمین همایش انجمن ترویج زبان فارسی
تاریخ برگزاری همایششهریور ۱۳۹۶
محل برگزاری همایشدانشگاه کرمانشاه،
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله