«باده مغانه و جام جمانه در غزلیات سنایی»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشدوازدهمین همایش انجمن ترویج زبان فارسی
تاریخ برگزاری همایششهریور ۱۳۹۶
محل برگزاری همایشدانشگاه کرمانشاه،
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی