ارتباط متقابل ادب فارسی و عربی در تحمیدیه¬ و مقامه¬ ¬با تکیه بر مقامات حمیدی و مقامات حریری»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشهمایش نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب، دانشگاه کاشان،
تاریخ برگزاری همایشاردیبهشت ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشدانشگاه کاشان
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی