«جایگاه محبت الهی در ادب فارسی»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشهمایش محبت الهی
تاریخ برگزاری همایشاسفند ماه ۱۳۸۸
محل برگزاری همایشدانشگاه پیام نور آران و بیدگل
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی