«بررسی عناصر فرهنگ عامیانه استان فارس بر اساس داستانهای امین فقیری»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری و فریبا جانقربان
همایشسیزدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی
تاریخ برگزاری همایش۱۸/ ۷/ ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشدانشگاه شیراز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی