وحید پیرهادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیریاضی محضدانشگاه اراک
کارشناسی ارشدریاضی محض- هندسهدانشگاه امیرکبیر
دکترای تخصصیریاضی محض- هندسهدانشگاه امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمی دانشگاهرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق پژوهشی

۱- مدال نقره سی و دومین مسابقات دانشجویی ریاضی کشور

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
ریاضی عمومی 2
مبانی ترکیبیات
ریاضی عمومی 2
مبانی ترکیبیات
-
۱۰-۱۲
پژوهش و مطالعه
- -
ریاضی عمومی 2
هندسه دیفرانسیل موضعی
-
۱۲-۱۴ - -
هندسه دیفرانسیل موضعی
-
مراجعه دانشجویی
-
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
شورای گروه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- -
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
- -
۱۸-۲۰ -
ریاضی عمومی 2
- - - -