وحید پیرهادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیریاضی محضدانشگاه اراک
کارشناسی ارشدریاضی محض- هندسهدانشگاه امیرکبیر
دکترای تخصصیریاضی محض- هندسهدانشگاه امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمی دانشگاهرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق پژوهشی

۱- مدال نقره سی و دومین مسابقات دانشجویی ریاضی کشور

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰------
۱۰-۱۲
مبانی هندسه
-
مبانی هندسه
---
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶-
مقدمه‌اى بر سطوح ریمان                   
-
مقدمه‌اى بر سطوح ریمان                   
--
۱۶-۱۸
ریاضی عمومی 1
هندسه منیفلد 2                         
ریاضی عمومی 1
هندسه منیفلد 2                         
--
۱۸-۲۰------