برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه و دوشنبه ساعت 17- 18:30 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 9:30-11 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه و دسه شنبه 8 الی 9:30 سامانه LMS دانشگاه کاشان - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه و سه شنبه ساعت 15:30 - 17 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8 - 9:30 و پنجشنبه ساعت 11 - 12:30 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8 - 9:30 و پنجشنبه ساعت 9:30 - 11 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه و سه شنبه ساعت 11 - 12:30 سامانه‌ی LMS دانشگاه کاشان - - -
منابع

1- کتاب ریاضی مهندسی- نوشته‌ی دکتر بیژن طائری- انتشارات دانشگاه اصفهان

2- کتاب ریاضی مهندسی- نوشته‌ی دکتر عبداله شیدفر- انتشارات دانشگاه علم و صنعت

3- کتاب ریاضی مهندسی- نوشته‌ی دکترمحمد رضا پورنکی و سایر همکاران- انتشارات دانشگاه شریف

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه و دوشنبه ساعت 14-15:30 سامانه‌ی LMS دانشگاه کاشان - - -
منابع

1- درآمدی بر حسابان چند متغیره، نوشته مجید مزروعی، امیرحسین نخودکار، رسول کاظمی.

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه و سه شنبه ساعت 14 - 15:30 سامانه‌ی LMS دانشگاه کاشان - - -
منابع

1- ریاضیات گسسته مقدماتی- تالیف رالف گریمالدی

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه و سه شنبه ساعت 15:30 - 17 سامانه‌ی LMS دانشگاه کاشان - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
از ساعت ۸ تا ۱۰ - - -
از ساعت ۸ تا ۱۰ - - -
منابع

1- حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس، انتشارات فاطمی، ویرایش 12

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه و دوشنبه 14 الی 15:30 در سامانه LMS دانشگاه کاشان - - -
منابع
  1. کتاب هندسه‌ی اقلیدسی و نا اقلیدسی- نوشته‌ی گرینبرگ  ترجمه‌ی محمد شفیعها
  2. کتاب مبانی هندسه نوشته‌ی دکتر علی اکبر عالم زاده

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه و دسه شنبه 15:30 الی 17 سامانه LMS دانشگاه کاشان - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه از ساعت 10 تا 12 - - -
دوشنبه از ساعت 10 تا 12 - - -
منابع
  1. Introduction To Smooth Manifolds, John. M. Lee
  2. Introduction To Manifolds, Luring, W, Tu.
  3. هندسه منیفلد 1- نوشته‌ی آقای دکتر بیدآباد.

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه و دوشنبه 17 الی 18:30 سامانه LMS دانشگاه کاشان - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه از ساعت 16 تا 18 - - -
دوشنبه از ساعت 16 تا 18 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه از ساعت 16 تا 18 - - -
سه شنبه از ساعت 16 تا 18 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه از ساعت 14 تا 16 - - -
سه شنبه از ساعت 14 تا 16 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
از ساعت ۸ تا ۱۰ - - -
از ساعت ۸ تا ۱۰ - - -
از ساعت ۱۸ تا ۲۰ - - -
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
از ساعت ۱۲ تا ۱۴ - - -
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ - - -