زهراسادات طاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیزبان و ادبیات انگلیسی- ادبیات انگلیسیتهران
کارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسی- ادبیات انگلیسیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)تمام وقت