زهراسادات طاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیزبان و ادبیات انگلیسی- ادبیات انگلیسیتهران
کارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسی- ادبیات انگلیسیتهران
کارشناسیزبان و ادبیات انگلیسی- ادبیات انگلیسی