برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ترمودینامیک 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان مکانیک محیط پیوسته 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهار شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان مکانیک محیط پیوسته 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان نانوسیالات
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان نانوسیالات
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان لایه‌های مرزی 1
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان لایه‌های مرزی 1
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان لایه‌های مرزی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان لایه‌های مرزی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان آزمایشگاه ترمودینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان آزمایشگاه ترمودینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان آزمایشگاه ترمودینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان آزمایشگاه ترمودینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان ترمودینامیک 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان ترمودینامیک 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان مکانیک سیالات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهار شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان مکانیک سیالات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان نانوسیالات
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری چهار شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان نانوسیالات
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان آزمایشگاه ترمودینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مکانیک محیط پیوسته 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مکانیک محیط پیوسته 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان آزمایشگاه ترمودینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان آزمایشگاه ترمودینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان ترمودینامیک 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان ترمودینامیک 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان ترمودینامیک 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12