عباس اقبالی

شنبه   ساعت8   درس ترجمه متون حقوقی و سیاسی/  ساعت 10:30 لغایت 13/30  حضور در دفتر / 15/30 در س متون تفسیر ادبی

یکشنبه ساعت 8 درس درس متون تفسیر ادبی قران از ساعت 9/30  حضور در دفتر دانشکده

دوشنبه ساعت 8  درس قرائت متون عرفانی ساعت 9/30 حضور در دفتر     / جلسات شورای گروه

سه شنبه ساعت 14:00  درس قرائت قرآن و ترجمه و حضور در دفتر

 

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۴۷

سوابق اجرایی

مدیر گروه  ۶۸ تا ۷۷

معاون آموزشی پژوهشی  ۷۱ تا ۷۷

معاون دانشکده  ۷۷ تا ۷۹

رییس دانشکده  ۹۳ تا ۹۶

معاون اداری مالی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

قواعد صرف و نحو

ترجمه متون تخصصی عربی

فن ترجمه

متون تفسیری

ترجمه متون نظم و نثر

سوابق پژوهشی

فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغة دانشگاه همدان

فصلنامه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه ادبیات شیعه دانشگاه ایلام

انجمن علمی زبان و ادبیات عربی