عباس اقبالی

سوابق اجرایی

مدیر گروه  ۶۸ تا ۷۷

معاون آموزشی پژوهشی  ۷۱ تا ۷۷

معاون دانشکده  ۷۷ تا ۷۹

رییس دانشکده  ۹۳ تا ۹۶

معاون اداری مالی ۹۶  ادامه دارد

قواعد صرف و نحو

ترجمه متون تخصصی عربی

فن ترجمه

متون تفسیری

ترجمه متون نظم و نثر

ساعات حضور

از شنبه لغایت چهار شنبه

از ساعت ۸ لغایت   حداقل  ۱۴