سیر تکاملی الگوریتمهای پیش بینی میزان خردایش حاصل از انفجار در روش استخراج روباز

نویسندگانلیلا محمودی - عباس آقاجانی بزازی - امیرحسین بانگیان تبریزی
همایشاولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷
محل برگزاری همایشقزوین
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۱-۹
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقاله

عملیات حفاری و انفجار، اولین مرحله در فرآیند استخراج معادن روباز محسوب میشود که هدف اصلی از آن، خردایش سنگ است.
طراحی مناسب سیستم حفاری و انفجار در راستای نیل به نتایج مطلوب عملیات معدنکاری، بسیار مهم و ضروری است. در سالهای
اخیر، روند رو به رشد الگوریتمهای مختلف و ضرورت حل مسایل مختلف مهندسی، موجب گسترش کاربردهای الگوریتمهای ابتکاری
و فراابتکاری در شاخههای مختلف مهندسی شده است. مسألهی پیشبینی نتایج خردایش حاصل از انفجار در معادن نیز محققان را بر
آن داشته که با استفاده از این ابزارهای جدید مهندسی، در حل مسایل بکوشند. در این پژوهش، با مروری بر تحقیقات انجامشده، سیر
تکاملی الگوریتمهای پیشبینی میزان خردایش مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیلها حاکی از آن است که گذار از روشهای مبتنی
بر تجربه به سوی روشهای فراابتکاری، نهتنها نتایج مطلوبتری را به همراه دارد، بلکه باعث تسهیل در حل مسأله شده است. با
بهکارگیری الگوریتمهای فراابتکاری، میتوان میزان اثرگذاری پارامترهای بیشتری را بررسی کرد که در روشهای تجربی امکانپذیر
نیز در قالب مطالعه موردی )معدن سرب و روی PSO نبوده و یا توأم با میزان خطای قابل توجهی است. نتایج حاصل از توسعه الگوریتم
0 است که دلالت بر مطلوبیت تابع خطی محاسبهشده در حالت استاندارد دارد. / برابر 62 RMSE انگوران( نشان داد که مقدار بهینه
0 بین مقادیر واقعی اندازهگیریشده خردایش پس از انفجار و میزان پیشبینیشده آن، دلالت بر این دارد که / میزان ضریب تعیین 26
تابع خطی پیشنهادشده با دقت بالایی میتواند میزان خردایش را پیشبینی کند.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: الگوریتمهای پیشبینی- خردایش- الگوریتم- روش استخراج روباز- انفجار