مدلسازی بلوکی کانسار مس لار جهت بهره برداری بهینه در شرایط عدم قطعیت قیمت

نویسندگانمحمدرضا مفیدی - عباس آقاجانی بزازی
همایشسومین کنفرانس معادن روباز
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴
محل برگزاری همایشکرمان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۱-۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقاله

بهره‎برداری بهینه از ذخایر معدنی مستلزم طراحی و برنامه‎ریزی صحیح مبتنی بر روش­های بهینه‎سازی است. به طور کلی طراحی و برنامهریزی برای معادن روباز با دو هدف تعیین محدوده نهایی پیت و برنامه‎ریزی تولید صورت می‎گیرد و ارتباط تنگاتنگی میان این دو عامل با ارزش اقتصادی بلوک‎ها وجود دارد. از جمله پارامتر‎های مهم به‎منظور تعیین ارزش اقتصادی بلوک‎ها، قیمت مادهمعدنی می‎باشد. با نگاه به بازار فلزات، این مهم مشخص می‎شود که قیمت جهانی مس طی سالیان اخیر دچار نوسانات شدیدی شده است. لذا بهره‎برداری بهینه از ذخایر مس مستلزم درنظرگیری عدم‎قطعیت قیمت است. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل بلوکی به‎منظور بهره‎برداری بهینه از کانسار مس لار در شرایط عدمقطعیت قیمت است. بدین‎منظور ابتدا به‎کمک نرم‎افزار Datamine Studio 3  مدل زمین‎شناسی در حالت قطعی تهیه گردید. در مرحله بعد، قیمت مس برای یک دوره 9 ساله به‎کمک روش درخت دوجمله‎ای تخمین زده شد. سپس ارزش خالص هر بلوک محاسبه گردید، با وارد کردن اطلاعات اقتصادی به نرم‎افزار Npv-Schedular مدل بلوکی اقتصادی بدست آمد. نتایج نشان داد که بهره‎گیری از روش درخت دوجمله‎ای می‎تواند به‎عنوان یک روش قدرتمند و دقیق برای تخمین پارامترهای تاثیرگذار معدنی نظیر قیمت ماده معدنی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: بهره‎برداری بهینه - روش درخت دوجمله‎ای - عدم قطعیت- قیمت فلز مس