برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان روش‌های تولید و کارگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان روش‌های تولید و کارگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان روش اجزاء محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان روش اجزاء محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان روش اجزاء محدود 1
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان روش اجزاء محدود 1
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان طراحی ماشین به کمک کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان طراحی ماشین به کمک کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان شناخت فلزات صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان نقشه‌کشی صنعتی 2
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان نقشه‌کشی صنعتی 2
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان طراحی و ساخت پیشرفته به کمک کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان طراحی و ساخت پیشرفته به کمک کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12