برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اجزاء محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یک شنبه ساعت 18-20 و دوشنبه ساعت 10-12

عنوان طراحی قالب
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 14-16

عنوان کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 14-16

عنوان شناخت فلزات صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 16-18

عنوان طراحی و ساخت قالبهای پرس
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 12-14 و سه شنبه ساعت 12-14

عنوان نقشه کشی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دو گروه- یکشنبه ساعت 8-12 و سه شنبه ساعت 8-12