مکانیک ساخت و تولید و بیومکانیک

1- شکل دهی فلزات

2-استفاده از ارتعاشات آلتراسونیک در فرایند های تولید

3- بیومکانیک

4-فرایند های تغییر شکل شدید فلزات (SPD) به منظور ریز ساختار کردن فلزات

5-شبیه سازی های المان محدود