پایان نامه ها

1

جایگاه مقام خلوت در نقاشی ایرانی اسلامی با تاکید بر دو اثر سلطان محمد، کامران مظفری، 1391، استاد مشاور

2 مطالعه تطبیقی سفال و تنگبری های دوره صفوی، مطالعه موردی کوشک هشت بهشت و کاخ عالی قاپو، پریسا امیر حاجیلو1394، استاد راهنما دوم
3 زیبایی شناسی طرح ونقش آثار سفالین خاندان ابی طاهر ،1394،استاد مشاور
آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۷