برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان کارگاه نمایش
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 14-16
مکان برگزاری کلاس 18 - تالار اجتماعات
عنوان گفت و شنود ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16-18 و دوشنبه 10-12
مکان برگزاری آزمایشگاه زبان - تالار اجتماعات
عنوان بیان شفاهی داستان ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 18-20
مکان برگزاری کلاس 3 - تالار اجتماعات
عنوان زبان عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 و سه شنبه 8-10
مکان برگزاری دانشکده علوم انسانی - کلاس 4
عنوان نمایشنامه ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 14-16
مکان برگزاری کلاس 21 - تالار اجتماعات
عنوان فن بیان
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 16-18
مکان برگزاری کلاس 11 - آزمایشگاه زبان
عنوان داستان کوتاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8-10
مکان برگزاری کلاس 14