مقاله‌ها/نوشته‌ها در نشریات

- "راز ناماندگاری آثار نمایشی نظام وفا"،  پژوهش­نامه کاشان؛ ش ۴ (بهار و تابستان ۱۳۹۳)، صص ۶۲-۸۳.

- "اسمارت­‌فون"،  گلستانه؛ س ۱۱، ش ۱۳۱ (تیر ۱۳۹۳)، صص ۹۳-۹۴.

- "همچنان کاغذ سیاه می­‌کنیم"، عروسک سخنگو؛ س ۲۴، ش ۲۵9 و ۲60 (خرداد - تیر ۱۳۹2)، صص 141-142.

- "معشوقکان بی‌صورت من"، عروسک سخنگو؛ س ۲۴، ش ۲۵۵ و ۲۵۶ (بهمن - اسفند ۱۳۹۱)، صص ۸۴-۸۵.

- "نقطه ... نقطه ... نقطه"، عروسک سخنگو؛ س ۲۳، ش ۲۵۳ و ۲۵۴ (آذر - دی ۱۳۹۱)، صص ۱۵۰-۱۵۱.

- "اگر شهرزاد نبود"، عروسک سخنگو؛ س ۲۳، ش ۲۴۵ و ۲۴۶ (فروردین - اردیبهشت ۱۳۹۱)، صص ۹۲-۹۴.

- "از هنجارگریزی تا آشنایی‌زدایی در شعر سهراب سپهری" ، سخن عشق؛ س ۹، ش ۳۵ و ۳۶ (پاییز و زمستان ۱۳۸۶)، صص ۲۹-۴۳.