ترجمه‌ها

- "داستان­‌هایی که ما را به زندگی برمی­‌گردانند: گفت­ وگویی کوتاه با بن لوری"، گلستانه؛ س ۱۱، ش ۱۲9 (اسفند ۱۳۹2)، صص 65.

- "تلویزیون"، نوشته بن لوری، گلستانه؛ س ۱۱، ش ۱۲9 (اسفند ۱۳۹2)، صص 60-64.

- "چسب دیوانه"، نوشته اتگار کرت، آزما؛ س ؟، ش ۹6 (مرداد ۱۳۹2)، ص 69.

- "استخرشنا"، نوشته بن لوری، گلستانه؛ س ۱۱، ش ۱۲4 (اردی‌بهشت ۱۳۹2)، صص 56-57.

- "اگر نمی‌نوشتم احتمالاً می‌مردم: بن لوری، از فیلم‌نامه‌نویسی تا داستان کوتاه"، آزما؛ س ؟، ش ۹۴ (اسفند ۱۳۹۱)، ص۵۰.

- "دختری در طوفان"، نوشته بن لوری، آزما؛ س ؟، ش ۹۴ (اسفند ۱۳۹۱)، ص۵۱.

- "هَدلی"، نوشته بن لوری، گلستانه؛ س ۱۱، ش ۱۲۳ (اسفند ۱۳۹۱)، صص ۶۶-۶۹.

- "سپر"، نوشته بن لوری، آزما؛ س ؟، ش ۹۳ (دی ۱۳۹۱)، صص ۵۰-۵۱.

- "کتاب"، نوشته بن لوری، گلستانه؛ س ۱۱، ش ۱۲۲ (دی ۱۳۹۱)، صص ۶۱-۶۲.