به سمت رده بندی گروه‌های ساده متناهی با دقیقا سه و چهار زوج ابر سرشت

نویسندگانفاطمه کوره پزان مفتخر,سید علیرضا اشرفی قمرودی
همایشچهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۸-۲۸
محل برگزاری همایشکرج
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

یک زوج ابر سرشت برای یک گروه زوجی متشکل از یک افراز از گروه و یک افراز از سرشت‌های تحویل ناپذیر آن است چنان‌که در شرایط خاصی به نام سازگاری صدق می‌کنند. اجتماع عناصر واقع در یک فراز از گروه را ابر کلاس و ترکیب خطی خاصی از یک فراز سرشت‌های تحویل‌ناپذیر گروه را یک ابر سرشت آن گروه می‌نامیم. در این مقاله به مطالعه‌ی گروه‌هایی می‌پردازیم که دارای دقیقا سه یا چهار زوج ابرسرشت می‌باشند.