برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تاریخ ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 6 تا 8 بعد از ظهر
مکان برگزاری اطاق 3 دانشکده غلوم ریاضی
منابع
  1. ابوالقاسم قربانی، کاشانی نامه: احوال و آثار غیاث الدین جمشید کاشانی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1368.
  2. محمد باقری، از سمرقند به کاشان: نامه های غیاث الدین جمشید کاشانی به پدرش، موسسه انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1375.
فایل پیوست اول Kashani-Qorbani.pdf