بررسی برخی از گراف‌های نیمه کیلی همبند

نویسندگاننسرین ملک محمدی فرادنبه,سید علیرضا اشرفی قمرودی
همایشنهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۲-۱
محل برگزاری همایشکاشان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

گراف نیمه-کیلی اولین بار توسط رسمینی و جان نیکل ‎$cite{C}$‎ معرفی شد. مطالعه ویژگی‌های گراف‌های نیمه-کیلی یکی از مسـائل مهم برای درک بهتر گراف‌های متقارن است ‎$cite{A,B}$‎. بعد از گراف‌های کیلی بررسی و مطالعه گراف‌های نیمه-کیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به‌طور کامل برای گروه‌های آبلی صورت گرفته است ‎$cite{D}$‎. در این مقاله مشابه گراف‌های کیلی مفاهیمی چون منظمی و همبندی را برای گراف‌های نیمه-کیلی بررسی می‌کنیم.