سرشت هایزنبرگ p-گروهها

نویسندگانعالیه زلفی,سید علیرضا اشرفی قمرودی
همایشچها و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۸-۲۲
محل برگزاری همایشهمدان
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

G را گروهی متناهی در نظر گیرید سرشت تحویل‌ناپذیر ‎$chi$‎ از گروه ‎$G$‎ از نوع هایزنبرگ است هرگاه هسته‌ی آن شامل ‎$[G,G^{'}]$‎ باشد. در این مقاله سرشت هایزنبرگ گروه‌های مرتبه‌ی ‎$pq$‎ و ‎$p$-‎گروهها از مرتبه‌ی ‎$p^{n}$‎ که ‎$nleq 4$‎ را می‌یابیم. همچنین تعداد سرشت هایزنبرگ هر یک از این گروه‌ها را محاسبه می‌کنیم. علاوه بر این چند ویژگی گروه با تنها یک سرشت هایزنبرگ را ارائه می‌دهیم.