علی بشیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵زبان و ادبیات عربیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷زبان و ادبیات عربیخوارزمی
دکترای تخصصی۱۳۹۲زبان و ادبیات عربیتربیت مدرس