احمد دانایی نیا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخیدانشگاه هنر اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۳مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی-شهریدانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده معماری و هنررییس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

 • رییس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان (از 1396).
 • مدیر گروه معماری پردیس معماری دانشگاه کاشان (94-1392).
 • عضو شورای دانشگاه کاشان ( 86-1388).
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (86-1388).
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان (86-1388).

 

جوایز و تقدیر نامه ها:

 • استاد برگزیده پژوهشی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 98-1397.
 • استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 97-1396.
 • تقدیر مقاله برتر ارایه شده در دانشگاه خواجه نصیر طوسی توسط وزیر محترم راه و شهرسازی؛ 1396
 • استاد نمونه آموزشی گروه معماری دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 88-1387.

 

 • روش تحقیق معماری
 • معماری اسلامی
 • برداشت از بناهای تاریخی
 • روستا
 • طرح مرمت و احیاء ابنیه و بافت‌های تاریخی

 

 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب (1397).
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی؛ دانشگاه فردوسی مشهد (1397).
 • دبیر علمی کارگاه "سطور پنهان هندسه عملی؛" با سخنرانی استاد دانشگاه هاروارد آمریکا (1397).
 • دبیر علمی کارگاه "فهم خانه ایرانی؛ از مشاهده تا روایت"؛ دانشگاه کاشان (1396).
 • رییس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان (از 1396).
 • دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی معماری و ریاضیات دانشگاه کاشان (1396).
 • عضو کارگروه شهرسازی و معماری معاونت برنامه ریزی شهرداری کاشان (از 1396)
 • مدیر داخلی مجله علمی- پژوهشی هنرهای صناعی ایران؛ دانشگاه کاشان (از 1397-1395).
 • عضو کمیته معماری مرکز پژوهشی کاشان شناسی؛ دانشگاه کاشان (از 1395).
 • عضو ثابت کارگروه بررسی صلاحیت‌های علمی گروه معماری و گروه تکنولوژی معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (از 1394).
 • عضو گروه پژوهشی هنر و معماری مرکز پژوهشی کاشان شناخت (از 1394).
 • عضو گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان (از 1394).
 • مسئول راه اندازی رشته حفاظت و مرمت میراث شهری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کاشان.
 • مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد معماری در پردیس دانشگاه کاشان ( 1392 تا 1394).
 • عضو کمیته علمی همایش ملی بافت‌های فرسوده و تاریخی شهری؛ دانشگاه کاشان (1394).
 • عضو شورای دانشگاه کاشان (86-1388).
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان(86-1388).
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان (86-1388).
 • قائم مقام دبیر ستاد بزرگداشت روز جهانی معمار در منطقه شمال استان اصفهان (بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهر سازی ایران 1388). 
 • دبیر اجرایی نخستین همایش ملی حلقه گمشده معماری ایران؛ کاشان (1387).

 

 • روش تحقیق معماری
 •  معماری اسلامی
 • برداشت از بناهای تاریخی
 • مطالعات معماری و طراحی روستا
 • مرمت و احیاء ابنیه و بافت‌های تاریخی

 

سوابق پژوهشی

 • برگزاری کارگاه هندسه عملی (دانشگاه کاشان؛ 1396)
 • برگزاری کارگاه فهم خانه ایرانی (دانشگاه کاشان؛ 1396)
 • برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع: زلزله؛ بلاانگاری یا واقعیت (واکاوی زمین لرزه های شهر تاریخی کاشان؛ 1394)
 • برگزاری کارگاه زلزله و روستا (دانشگاه کاشان؛ 1386)

 

 

 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب؛ دانشگاه کاشان (1397).
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی؛ دانشگاه فردوسی مشهد (1397).
 • دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی معماری و ریاضیات؛ دانشگاه کاشان (1396).
 • عضو کمیته علمی همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری؛ دانشگاه کاشان (1394).
 • قائم مقام دبیر ستاد بزرگداشت روز جهانی معمار در منطقه شمال استان اصفهان؛ بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهر سازی ایران (1388). 
 • دبیر اجرایی نخستین همایش ملی حلقه گمشده معماری ایران؛ دانشگاه کاشان (1387).

 

 

- عضویت هیأت تحریریه مجله بین المللی معماری و شهرسازی

(International Journal of Architecture and urbanism)