ایوب مختاری نژاد

بررسی تغییرا­­­ت پوشش گیاهی در تیپ های گیاهی گراس و بوته­ زار پس از آتش سوزی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی ارتفاعات بلومان شهر زاغه استان لرستان)