مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفرانرضا دهقانی بیدگلی,امیر سالاری,مهدی بشیرینشریه پژوهش های زعفران1398/06/31
۲اثر نیترات پتاسیم ) KNo3 ( بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک ناخنک ) Astragalus hamosus ( در محیط کشت MSآزاده بخشنده فرج پور,رضا دهقانی بیدگلی,سیدعلی حسینی تفرشینشریه تحقیقات بذر1398/01/30
۳اثر پیش تیمار بذر بر خص وصیات جوانه زنی سه گونه جنس گونرضا دهقانی بیدگلی,آزاده بخشنده فرج پور,سیدعلی حسینی تفرشیتحقیقات بذر1396/07/19
۴Distribution of Salsola crassa in relationship to groundwater level and soil features at dry rangelands in Iranرضا دهقانی بیدگلی,علی کشاورزیRANGE MANAG AGROFOR2019-08-14
۵Study of Essential Oil Compounds from Three Iranian Artemisia Species and the Implications on Livestock Grazing Behaviorرضا دهقانی بیدگلیECOPERSIA2019-07-21
۶Simultaneous responses of photosystem II and soluble proteins of rapeseed to cold acclimationعلی آرمینیان,رضا دهقانی بیدگلیCELL MOL BIOL2019-02-28
۷Essential oil Composition and Antioxidant Properties of Artemisia sieberi Besser in Two Enclosure and Grazed Sites at Three Phenological Stagesرضا دهقانی بیدگلیECOPERSIA2019-01-20
۸Investigation on ecosystem degradation induced by LU/LC changes using landscape pattern indices analysisرضا دهقانی بیدگلی,حمیدرضا کوهبنانی,محمدرضا یزدانیARAB J GEOSCI2018-08-11
۹Estimating Qualitative Parameters of Three Halophytes using NIR Technologyمحمدجواد مهدوی لاسیبی-ابو الفضل رنجبرفردوئی-احسان زندی اصفهان-رضا دهقانی بیدگلی2016-8-01
۱۰Impact of Salinity Stress on Photochemical Efficiency of Photosystem II, Chlorophyll Content and Nutrient Elements of Nitere Bush (Nitraria schoberi L.) Plantsابو الفضل رنجبرفردوئی-رضا دهقانی بیدگلی2016-10-01
۱۱تجمع افتراقی عناصر غذایی ،عوامل بیوشیمایی و محتوی فتوسنتزی در برگ های نهال بادام prinus dulsis D Wedd در شرایط تنش شوریابو الفضل رنجبرفردوئی-رضا دهقانی بیدگلی2014-8-01
۱۲Estimation of Nutritive Values of Some Range Species as Indicators for Rangelands Managementرضا دهقانی بیدگلی-ابو الفضل رنجبرفردوئی-دادود اخضری2013-3-01
۱۳Impact of Salinity Stress on Photochemical Efficiency of Photosystem II, Chlorophyll Content and Nutrient Elements of Nitere bush (Nitraria schoberi L.) Plantsابو الفضل رنجبرفردوئی-رضا دهقانی بیدگلی0-0-01
۱۴اثر آتش سوزی بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در دو سایت مرتعی مطالعه موردی (مراتع بلومان استان لرستان)رضا دهقانی بیدگلی-ایوب مختاری نژاد-رضا سیاه منصور0-0-01
۱۵بررسی تاثیر نانو ذره نقره سنتز شده از گیاه و اسید جیبرلیک بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی و جوانه زنی گیاه دارویی گون کتیرایی Astragalus gossypinus Fisherرضا دهقانی بیدگلیفصلنامه زیست شناسی تکوینی1397-12-20
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.