مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱سنجش کیفی ترکیبات ثانوی اسانس گیاه .Mentha piperita L به روش‌های فیزیکی به عنوان جایگزین روش GC-MSمژگان جمشیدیان نجف ابادی,رضا دهقانی بیدگلی,مهرداد مرادی کاونانینشریه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1399/08/17
۲بررسی تأثیر قابلیت اقتصادی گیاهان دارویی مرتعی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: منطقه آبدانان استان ایلام)شیرین احمدی,رضا دهقانی بیدگلی,رسول حیدری سورشجانیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1399/05/07
۳پهنه بندی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و تصاویر Sentinel-1Aرضا دهقانی بیدگلی,حمیدرضا کوهبنانی,محمدرضا یزدانینشریه مهندسی آبیاری و آب ایران1399/02/10
۴بررسی اثر نانو ذره سلنیوم بر جوانه زنی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گون پنبه ای (Astragalus gossypinus Fisher.) در محیط کشت MSرضا دهقانی بیدگلیفصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران1398/11/24
۵بررسی و مقایسه ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره چند نژادگان گل نرگس (Narcissus sp) از شهرستان بهبهانسمیه دور,رضا دهقانی بیدگلی,مریم اخباری,دامون رزمجوییمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی1398/11/07
۶بررسی امکان افزایش عملکرد فیزیولوژیکی گیاه دارویی Lippia citriodora L. با استفاده از محرکهای زیستی در شرایط تنش شوریرضا دهقانی بیدگلیفصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1398/08/14
۷بررسی تأثیر باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تغییرات اسانس رزماری (. Rosmarinus officinalis L ) تحت آبیاری پساب تصفیه شده شهریرضا دهقانی بیدگلی,مونا غیاثی یکتانشریه گیاهان دارویی1398/08/06
۸تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفرانرضا دهقانی بیدگلی,امیر سالاری,مهدی بشیرینشریه پژوهش های زعفران1398/06/31
۹بررسی تاثیر حذف پاپوس بذر بر جوانهزنی بذر سه گونه گیاه داروییرضا دهقانی بیدگلینشریه تحقیقات بذر1398/06/01
۱۰اثر نیترات پتاسیم ) KNo3 ( بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک ناخنک ) Astragalus hamosus ( در محیط کشت MSآزاده بخشنده فرج پور,رضا دهقانی بیدگلی,سیدعلی حسینی تفرشینشریه تحقیقات بذر1398/01/30
۱۱اثر نیترات پتاسیم ) KNo3 ( بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک ناخنک ) Astragalus hamosus ( در محیط کشت MSآزاده بخشنده فرج پور,رضا دهقانی بیدگلی,سیدعلی حسینی تفرشینشریه تحقیقات بذر1398/01/30
۱۲بررسی تاثیر نانو ذره نقره سنتز شده از گیاه و اسید جیبرلیک بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی و جوانه زنی گیاه دارویی گون کتیرایی Astragalus gossypinus Fisherرضا دهقانی بیدگلیفصلنامه زیست شناسی تکوینی1397/12/20
۱۳بررسی تغییرات فصلی اسانس گونۀ درمنه Artemisa sieberi Besser و تأثیر آن بر رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی منطقۀ گلچکان کاشانرضا دهقانی بیدگلینشریه مهندسی اکوسیستم بیابان1397/11/14
۱۴ارزیابی خطر تخریب سرزمین و شدت بیابانزایی با استفاده از روش فازی(مطالعه موردی: منطقه میاندهی استان خراسان رضوی)رضا دهقانی بیدگلی,حمیدرضا کوهبنانی,محمدرضا یزدانی,جمال دشتی امیرآبادفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران1397/10/26
۱۵بررسی اثرات طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهرهبرداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل)محسن ملکی,رضا دهقانی بیدگلی,رضا قانع مقدمفصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1397/07/24
۱۶تهیه نقشه اراضی زعفران با استفاده از شاخص گیاهی زمان¬مند مبتنی بر تقویم زراعی (مطالعه موردی: دهستان دربقاضی شهرستان نیشابور)رضا دهقانی بیدگلی,حمید رضا کوهبنانی,مهدی بشیرینشریه پژوهشهای زعفران1397/06/20
۱۷تأثیر استفاده از روش‌های تغذیه‌ای بر تغییرات برخی از متابولیک‌های ثانویه عصاره گل محمدی (Rosa damascene Mill)رضا دهقانی بیدگلی,زهرا عبداله پور,مریم اخباریNuclear Instruments and Methods in Physics Research B1397/06/03
۱۸تاثیر نانو ذره سلنیوم (Nano-Se) و عصاره سبوس برنج بر جوانه¬زنی و برخی ویژگی¬های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی گون گزی (Astragalus adscendens Boissier )رضا دهقانی بیدگلیزیست شناسی تکوینی1397/03/21
۱۹تأثیر آموزش و ترویج طبیعت گردی در حفظ محیط‌زیست (مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر منطقه 18 تهران)رسول حیدری سورشجانی,رضا دهقانی بیدگلی,عظمت عاشری,الهام رحمانی آزادآموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار1397/03/21
۲۰تاثیر تنشهای خشکی و شوری بر برخی از متابولیتهای ثانویه گیاه دارویی رزماریرضا دهقانی بیدگلیتحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1397/01/26
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.