رضا دهقانی بیدگلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مرتعداریایران
دکترای تخصصی۱۳۹۱علوم مرتععلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین   1393 - 1394

مدیر داخلی نشریه علمی- پژوهشی مهندسی اکوسیستم های بیابان 1391-1394

دبیر علمی اولین همایش ملی فضای سبز کم آب 1394

عضو شورای پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه 1393-1394

سوابق پژوهشی

دبیر علمی اولین همایش ملی فضای سبز کم آب

مدیر داخلی نشریه علمی - پژوهشی مهندسی اکوسیستم های بیابان

ساعات حضور

 شنبه تا چهارشنبه