رضا دهقانی بیدگلی

dehghanr@kashanu.ac.ir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مرتعداریایران
دکترای تخصصی۱۳۹۱علوم مرتععلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین   1393 - 1394

مدیر داخلی نشریه علمی- پژوهشی مهندسی اکوسیستم های بیابان 1391-1394

دبیر علمی اولین همایش ملی فضای سبز کم آب 1394

عضو شورای پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه 1393-1394

سوابق پژوهشی

دبیر علمی اولین همایش ملی فضای سبز کم آب

مدیر داخلی نشریه علمی - پژوهشی مهندسی اکوسیستم های بیابان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
مرتع‌داری
-----
۱۰-۱۲--
گیاهان دارویی و صنعتی
---
۱۲-۱۴
استفاده چندمنظوره از اکوسیستم
-----
۱۴-۱۶---
اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع
جامعه‌شناسی گیاهی
-
۱۶-۱۸
مرتع‌داری
اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع
-
عوارض جانبی گیاهان دارویی
گیاهان دارویی و صنعتی
-
۱۸-۲۰------