برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اکولوژی مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 12-14
عنوان شناسایی گیاهان مرتعی(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-14
عنوان ریخت‌شناسی و رده‌بندی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 14-16
عنوان مبانی ارزش¬‌گذاری اقتصادی کارکرد اکوسیستمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 8-10
عنوان طرح آزمایش‌های منابع طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 12-14
عنوان پایش و ارزیابی مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه 14-16
عنوان ریخت‌شناسی و رده‌بندی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 16-18
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری چهارشنبه 8-10
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری چهارشنبه 12-14
عنوان بازاریابی گیاهان دارویی و صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه 14-16
عنوان پایش و ارزیابی مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه 16-18